Grondwatermeetnet

Vanuit het gebied is er zorg over de beïnvloeding van de grondwaterstanden door de aanleg van De Doorbraak. Twee acties zijn uitgevoerd om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de grondwaterstanden langs De Doorbraak worden beïnvloed.

Met behulp van een grondwatermodel zijn veranderingen op de grondwaterstand als gevolg van De Doorbraak voorspeld. De tweede actie betreft het monitoren van de grondwaterstanden. Deze periode wordt gebruikt om de huidige situatie vast te leggen en dient in de toekomst als referentie om veranderingen van de grondwaterstanden te signaleren en vast te stellen.

De huidige grondwatersituatie wordt vastgelegd door een aantal peilbuizen die in raaien loodrecht op De Doorbraak zijn geplaatst. Dagelijks worden de grondwaterstanden ter plaatse gemeten.

LET OP!: Niet alle Raaien zijn bijgewerkt.

Raaien

Langs het tracé van de Doorbraak zijn peilbuizen geplaatst in zeven lijnen:

  • Lijn 1 ligt tussen de Exosche Aa en het Twentekanaal ter hoogte van de Hoeselerdijk.
  • Lijn 2 ligt tussen het Twentekanaal de Rijksweg A35. Echter is de raai niet volledig ingericht. Drie meetpunten liggen ten zuiden van het tracé ter hoogte van Bolschermors. Eén meetpunt ligt ten noorden van de Doorbraak aan de Wolbes Landen.
  • Lijn 3 ligt ten westen aan de Rijksweg A35, langs het Krikkenven en in het verlengde daarvan ('t Maatkamp) . Deze raai bevindt zich ter hoogte van de grondmorenerug.
  • Lijn 4 ligt ten oosten van de Rijksweg A35 in het gebied Krikkenhaar. Deze raai bevindt zich ter hoogte van de grondmorenerug.
  • Lijn 5 is geplaatst ter hoogte van de noordelijke aftakking van de Doorbraak, tussen de Almelosestraat en de Loolee.
  • Lijn 6 en 7 liggen tussen de Rijksweg A35 en de provinciale weg naar Zenderen.

Locatiekeuze

Bij de locatiekeuze van de Doorbraak is rekening gehouden met het ontwerp van de Doorbraak (april 2003), de bodemkundige en hydrologische kenmerken van het gebied en de bereikbaarheid van de peilbuizen.

De grootste effecten van de Doorbraak op de op de grondwaterstanden zijn direct langs de doorbraak te verwachten. Gezien de bodemopbouw en het ontwerp zijn de effecten op meer dan 500 m afstand van de Doorbraak nagenoeg uitgewerkt. Elke lijn bevat daarom 1 peilbuis zo dicht mogelijk langs het tracé, 1 peilbuis op enige afstand van de doorbraak en 1 peilbuis op circa 500 m van de Doorbraak.

Beschrijving meetpunten op kaart

Op de kaart rechts onderaan deze pagina zijn de locaties van de peilbuizen weergegeven.

De naamgeving van elk meetpunt is als volgt opgebouwd.

  • Peilbuis R1Z1 ligt nu midden in het tracé en peilbuis R1Z2 op de rand van het tracé. Peilbuis R1Z2 kan nu dienen als de peilbuis die het dichtst bij het tracé ligt. Overwogen wordt om een extra peilbuis te plaatsen circa 50 m ten zuiden van peilbuis R1Z2 langs de Hoeselderdijk.
  • Peilbuis R3N1 ligt nu net binnen het tracé en zou wellicht 10 m in noordelijke richting verplaatst moeten worden.