De Doorbraak

De Doorbraak: een nieuwe beek in Twente! Een omvangrijk project met gevolgen op het gebied van ruimtelijke ordening, landbouw, milieu en recreatie.

Deze nieuwe waterloop met maar liefst een lengte van 13 kilometer werd om meerdere redenen aangelegd!

Elzenbroek met paarden
Ten eerste biedtde beek een extra afvoermogelijkheid voor water, waardoor de veiligheid van een omvangrijk gebied is vergroot. Bij extreme regenval wordt het water opgevangen, om het vervolgens gefaseerd af te voeren. Vroeger werd het water afgevoerd via het Lateraalkanaal en het Banisgemaal in Almelo.

Ten tweede is de Doorbraak goed voor bepaalde plant- en diersoorten. Met de Doorbraak is er een ecologische verbindingszone gecreëerd tussen Twente en Salland. Het water speelt een belangrijke rol voor het landschap en voor de planten en dieren die er leven. Rivieren en beken vormen namelijk ‘wegen' tussen leefgebieden waarlangs dieren en planten zich kunnen verspreiden. De Doorbraak loopt dwars door de Twentse stedenband en vormt een verbinding tussen de landelijke gebieden van Oost en West Twente. Zo wordt een sterke impuls gegeven aan landschap en ecologie.

Derde aspect is de verbeterde kwaliteit van het water in de regio. De beek is aangelegd om de scheiding van waterstromen te realiseren. Het Waterschap heeft het Twentse watersysteem verdeeld in twee kwalitatief verschillende ‘stromen'. Stedelijk water is namelijk kwalitatief minder goed. Dit water wordt apart via het Lateraalkanaal afgevoerd naar de Vecht en komt uiteindelijk in het IJsselmeer terecht. Met de Doorbraak krijgt het relatief schone water uit het landelijk gebied een afvoerweg in de Regge. Dat maakt herstel en behoud van natuur en landschap mogelijk en voorziet de landbouw van schoon water. Eigenlijk is zo de oorspronkelijke situatie weer hersteld. Vroeger behoorden deze beken ook tot het stroomgebied van de Regge, maar door menselijk ingrijpen zijn ze afgesneden.

De Doorbraak volgt zoveel mogelijk de loop van de Tusvelder waterleiding en de Bornerbroekse waterleiding. De beek is zo'n 75 meter breed. Meestal is de breedte van de beek 15 tot 20 meter, maar bij veel neerslag is er extra ruimte voor het water gecreëerd.

De totale kosten van het project bedragen ruim vijftig miljoen euro. Deze kosten worden betaald door het waterschap, de provincie Overijssel, het ministerie en diverse andere subsidiërende instanties waaronder de Europese Unie.


Ganzen bij De Doorbraak

Ganzen bij de Doorbraak